Joomla project supported by everest poker review.

Ս / Սոխն ի սխտոր ցանեցինք

 

 

 

Սոխն ի սխտոր ցանեցինք
(Sokhn i skhtor tsanetsinq)

Van and Shatakh Children's Song Dance 

Let's crush the onion and garlic

 

 

 

SokhnYskhtor     SokhnYskhtor2     SokhnYskhtor3 

SokhnYskhtor4       SokhnYskhtor5

SokhnYskhtor6     SokhnYskhtor7     SokhnYskhtor8 

SokhnYskhtor9      SokhnYskhtor10 

  

 

 

 

 

 

 

Thursday the 13th. Design by JoomlaTemplateMaker.