Joomla project supported by everest poker review.

Ե

 

 

Ե

 

          Ես Արմանն եմ, ծուռ Մուշոն (Yes Armann em, tsur Mushon) 

         Ես դիվանա, դու դիվանա (Yes divana, du divana)

         Ես մարալ, յարս մարալ (Yes maral, jars maral)

         Ես պուճուր (Yes puchur)

              Երեք ոտք (Yereq Votq)

Friday the 25th. Design by JoomlaTemplateMaker.