Joomla project supported by everest poker review.

Գ

 

 

Գ

 

                     Գել՛ն ի էկէ Սըպտիտա դար (Geln i eke Septita dar)

                 Գենա լալ օլդում (Gena lal oldum)

                 Գեղարդ ջան, տու՜ր մուրազըս (Geghard jan, tur murazs)

                 Գյելիյյե Գովանե քուռը (Gyeliyye Govane qure)

                 Գյոնդ, Գովնդ

                 Գոլե, հոյ Նար (Gole, hoy Nar)

                 Գյոնդը բերի, բերի (Gyonde beri, beri)

                 Գյոզալ յար (Gyozal yar)

                 Գյուլէ, հոյ Նար, հոյ Նարէ (Gyule, hoy Nar, hoy Nare)

                      Գորանի (Gorani)

                  Գյուվանդ կամ Ծանդր գյոնդ (Gyuvand or Tsandr gyond)

 

 

 

 

 

Thursday the 18th. Design by JoomlaTemplateMaker.